Hauptinhalt

Oznamovací systém společnosti Taconova Production, s.r.o.

dle českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů


Taconova Production, s.r.o. zřídila na základě českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen “zákon o ochraně oznamovatelů“) vnitřní oznamovací systém, který je detailně popsán v interním dokumentu UW106.

Společnost přijímá v souladu se zákonem od zaměstnanců a fyzických osob, které jsou pro ni činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 Zákona (resp. se o ní ucházel), nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a která:
a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,
c) porušuje zákon, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v zákoně.

Oznámení musí vždy obsahovat: jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu a kontakt na oznamovatele (telefon nebo email).

Společnost dále výslovně vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i), zákona č. 171/2023 Sb., a od anonymních oznamovatelů.

Příslušnými osobami pro příjímání a řešení oznámení jsou vedoucí “Share Service Center“ (dále jen “SSC“) a “HR and Payroll Leader“ (vedoucí personálního oddělení).

Oznámení můžete podat těmito způsoby:

  • Písemně prostřednictvím e-mailu: whistleblower@taconova.com. Jde o preferovaný způsob podání.
  • Poštou na adresu: Taconova Production s.r.o., Nová 627, 382 32 Velešín. Obálka musí být označená “Neotvírat oznámení“. Při nesplnění této podmínky nelze garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.
  • Telefonicky na čísle: +420720824278 (se záznamem hovoru) v pracovní dny od 8:00 – 14:30.
  • Osobně na adrese Nová 627, Velešín. Pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na emailové adrese: whistleblower@taconova.com.

Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem podle zákona a takovému oznamovateli zároveň nenáleží ochrana dle zákona.

Pro oznámení v rámci whistleblowingu použijte výše uvedený email, pro ostatní požadavky použijte kontaktní formulář.