Main Content

NEZBYTNOST PRO MODERNÍ TECHNIKU BYDLENÍ

Statické hydronické vyvažování – základní přednost výrobků zn. Taconova – je neodmyslitelnou součástí moderního standardu technických zařízení budov. V mnoha zemích je hydraulické vyvažování subvencováno. U nových zařízení a při modernizaci stávajících zařízení je toto předepisováno zákonem.

CÍLEM JSOU OPTIMÁLNÍ DODÁVKY

Pro docílení rovnoměrného a požadovaného rozvodu tepla jsou omezovány vypočtená průtoková množství na hodnoty průtoku, které odpovídají dané nominální potřebě tepla. Takto jsou dle potřeby napájena topná tělesa, plošná topení a jiné spotřebiče v budově.

NEVYVÁŽENÁ SOUSTAVA

Příklad teplovodního topení s topnými tělesy ukazuje, že nevyvážená topná soustava je bezprostředně citelná podle teplot v prostorách: Zatímco jsou topná tělesa poblíž topné centrály zásobována příliš, do vzdálenějších topných těles nedospěje dostatečné průtokové množství. Takto nejsou topná tělesa ve vyšších patrech zásobována dostatečně: Jsou příliš chladná nebo reagují opožděně. Tento nedostatek bývá v praxi často kompenzován vyšším výkonem čerpadla, což ale způsobuje hlučné proudění v soustavě a neefektivně provozovanou tvorbu energie. Výsledkem je zvýšená spotřeba energie v čerpadlech a výroba energie.

HYDRAULICKY VYVÁŽENÁ SOUSTAVA

Harmonizovaná hydraulika je předpokladem optimálního využívání energie a docílení zadaných teplot na přívodu a zpátečce. Pomocí statického hydronického vyvažování jsou potřebná průtoková množství regulována tak, aby byli všichni spotřebitelé v objektu zásobováni dle požadavku. Teplo je tedy rozváděno rovnoměrně a menší aktivita hořáku šetří energii. Součinnost hydraulicky vyvažované soustavy a dimenzování spotřebičů dle potřeby umožňuje hospodárný provoz ohřívače tepla - plným využíváním výhřevnosti paliva - a čerpadel.

VYVAŽOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH TOPNÝCH ZAŘÍZENÍ

Pomocí optimalizovaného rozvodu tepla ve stávajících topných soustavách lze ušetřit mnoho energie. Toto je ekologickým a ekonomickým požadavkem naší doby. Na hydronické vyvažování stávajících topných zařízení se vztahují specifické místní směrnice; do jisté míry existují také modely s finanční motivací.

VYVÁŽENÍ VĚTVÍ TOPNÝCH ZAŘÍZENÍ S RADIÁTORY NEBO PODLAHOVÝM TOPENÍM

Aby bylo možné provádět hydraulické vyvažování, musí být známá příslušná průtoková množství zařízení a jednotlivých úseků rozvodů. Zatímco u nových zařízení jsou výsledky výpočtů dimenzování potrubí kvůli nastavení k dispozici, u stávajících zařízení tato většinou schází. Proto je nutno nejprve stanovit průtoková množství pomocí jmenovité potřeby tepla nebo tepelného výkonu stávajících topných ploch a podle rozdílu teplot (mezi přívodem a zpátečkou) topného systému.

Potřebná jmenovitá průtoková množství lze stanovit na základě výpočtu potřeby tepla (DIN EN 12831).

 

STANOVENÍ PRŮTOKŮ NA ZÁKLADĚ VÝPOČTU SPOTŘEBY TEPLA (DIN EN 12831)

Jmenovitá potřeba tepla pro jednotlivé místnosti je odvozena z výpočtu potřeby tepla. Jestli tyto údaje k dispozici nejsou, lze stávající otopné plochy (radiátory nebo podlahové topení) podchytit pomocí formulářů Taconova (ke stažení na taconova.com). Přesný tepelný výkon takto podchycených topných ploch lze stanovit pomocí podkladů výrobce. Potřebná průtoková množství se vypočítají dle rozdílu teplot, zjištěné specifické spotřeby tepla a specifické tepelné kapacity nosného média (většinou vody).

Výpočetní formuláře pro radiátorová a podlahová topení a empirické hodnoty pro specifickou potřebu tepla najdete zde.

Odpovědi a řešení

Další informace k oblasti hydraulického vyvážení najdete zde