Main Content

WYMÓG NOWOCZESNEJ TECHNIKI INSTALACYJNEJ

Statyczne równoważenie hydrauliczne – główna kompetencja firmy Taconova – zalicza się do nowoczesnego standardu i nie można już sobie wyobrazić bez tego dzisiejszej techniki instalacyjnej. W różnych krajach równoważenie hydrauliczne wspiera się dotacjami. W przypadku nowych instalacji i modernizacji jest ono często zalecane ustawowo.

CELEM JEST OPTYMALNE ZASILANIE

Aby osiągnąć równomierny i zgodny z zapotrzebowaniem rozdział ciepła, obliczone strumienie objętości ograniczone zostają do wartości przepływu, które odpowiadają danemu zapotrzebowaniu na ciepło znamionowe. W ten sposób grzejniki, ogrzewanie powierzchniowe oraz inne urządzenia odbiorcze w budynku zasilane są zgodnie z zapotrzebowaniem.

INSTALACJA NIEZRÓWNOWAŻONA

Przykład ogrzewania ciepłą wodą za pomocą grzejników pokazuje, że niezrównoważony system grzewczy odczuwalny jest bezpośrednio na podstawie temperatur w pomieszczeniach: Podczas gdy grzejniki znajdujące się bliżej węzła grzewczego są nadmiernie zasilane, do bardziej oddalonych grzejników dopływa niedostateczna ilość wody grzewczej. W ten sposób grzejniki na wyżej położonych piętrach są niedostatecznie zasilane: są one za zimne lub reagują z opóźnieniem. Ten brak kompensowany jest często w praktyce większą wydajnoscią pompy, co jednakże prowadzi do szumów w instalacji i do nieefektywnej eksploatacji źródła ciepła. Wynikiem tego jest zwiększone zapotrzebowanie na energię dla pomp i do wytwarzania energii.

INSTALACJA ZRÓWNOWAŻONA HYDRAULICZNIE

Dostosowana hydraulika stanowi założenie do optymalnego wykorzystania energii oraz do osiągnięcia wyznaczonych temperatur na powrocie i zasilaniu. Dzięki statycznemu hydraulicznemu zrównoważeniu, konieczne natężenie przepływu jest tak wyregulowane, że wszystkie urządzenia odbiorcze w budynku zasilane są zgodnie z zapotrzebowaniem. Tym sposobem ciepło zostaje równomiernie rozdzielone, a mniejsza aktywnosć palnika powoduje oszczędność energii. Współdziałanie hydraulicznie zrównoważonej instalacji i zgodnego z zapotrzebowaniem doboru urządzeń odbiorczych umożliwia ekonomiczną pracę źródła ciepła, w szczególności w przypadku techniki kondensacyjnej i pomp cieplnych.

RÓWNOWAŻENIE HYDRAULICZNE ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH

Za pomocą zoptymalizowanego rozdziału ciepła w istniejących instalacjach grzewczych można zaoszczędzić dużo energii. Stanowi to ekologiczny i ekonomiczny wymóg naszych czasów. Dla równoważenia hydraulicznego istniejących instalacji grzewczych obowiązują dyrektywy, specyficzne dla danego kraju; częściowo występują również bodźce finansowe.

 

RÓWNOWAŻENIE PIONÓW INSTALACYJNYCH Z GRZEJNIKAMI LUB OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

Aby móc przeprowadzić równoważenie hydrauliczne, muszą być znane wielkości znamionowych strumieni objętości instalacji i poszczególnych odcinków przewodów. Podczas gdy w przypadku nowych instalacji wyniki obliczeniowe wymiarowania rurociągów dostarczają te dane, brak ich przeważnie w przypadku istniejących instalacji. Dlatego też muszą zostać najpierw ustalone znamionowe strumienie objętości na podstawie znamionowego zapotrzebowania na ciepło lub wydajności cieplnej istniejących powierzchni grzewczych oraz różnicy temperatur (między zasilaniem i powrotem) systemu grzewczego. Potrzebne znamionowe strumienie objętości można wyznaczyć na podstawie obliczeń obciążenia cieplnego (DIN EN 12831).

WYZNACZANIE STRUMIENI OBJĘTOŚCI NA PODSTAWIE OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO (DIN EN 12831)

Znamionowe zapotrzebowanie na ciepło poszczególnych pomieszczeń zaczerpnięte zostaje z dokładnego obliczenia zapotrzebowania na ciepło. Jeżeli nie dysponujemy tymi danymi, można istniejące powierzchnie grzewcze (grzejniki lub ogrzewanie podłogowe) spisać na formularzach obliczeniowych Taconova (możliwość pobrania ze strony taconova.com). Dokładną wydajność cieplną tak zarejestrowanych powierzchni grzewczych wyznaczyć można za pomocą dokumentacji producenta. Konieczne strumienie objętości obliczane są na podstawie różnicy temperatur, ustalonego zapotrzebowania na ciepło właściwe i pojemności cieplnej medium (przeważnie wody).

Formularze obliczeniowe dla ogrzewania grzejnikowego i powierzchniowego oraz wartości doświadczalne dla zapotrzebowania na ciepło właściwe można znaleźć tutaj.

Odpowiedzi i rozwiązania

Dodatkowe informacje z zakresu równoważenia hydraulicznego można znaleźć tutaj