Main Content

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ SYSTÉMU E-LINK A ÚDAJŮ O UŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJŮ

Tuto aplikaci pro chytré telefony a tablety nabízí společnost Taconova Group AG (níže jako „společnost“ nebo „vlastník“), čímž uživateli („uživatel“) umožňuje získávat prostřednictvím spojení s přístrojem informace (např. dobu užívání, počet cyklů, celkovou spotřebu energie) o vlastnostech a provozu čerpadel, která jsou u konečných spotřebitelů instalována a která vyrobila společnost. Aby aplikace pracovala správně, musí ukládat informace, které zadáváte při registraci na vzdálených serverech. Patří sem i osobní údaje. Pokud si nepřejete, aby se tyto informace na vzdálených serverech ukládaly, aplikaci si, prosím, neinstalujte.

Níže vás budeme v souladu s aplikovanými předpisy na ochranu dat, zvláště pak s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), informovat o tom, jaké údaje k jakým účelům zpracováváme, předáváme třetím osobám a jaká máte práva. Pokud není stanoveno jinak, platí vymezení pojmů dle GDPR.

⇒ Navíc platí i všeobecné pokyny k ochraně osobních údajů v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) pro zákazníky a dodavatele.

1. Odpovědná osoba

(1) Právně odpovědní z hlediska ochrany osobních údajů jsou ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR společně

Taconova Group AG

Neunbrunnenstrasse 40
CH-8050 Zürich

Tel. +41 (0)44 735 55 55
group@taconova.com

Taconova GmbH

Rudolf-Diesel-Strasse 8
DE-78224 Singen

Tel. +49 7731 98 28 80
deutschland@taconova.com

(Níže také zkráceně jako „my“ nebo „nám/nás“). Další informace naleznete v části Tiráž na: https://www.taconova.com/cz/copyright/.

(2) Společnost Taconova GmbH je ve smyslu čl. 27 GDPR zástupcem společnosti Taconova Group AG v EU, Neunbrunnenstrasse 40, CH-8050 Curych.

2. Typy zpracovávaných dat, kategorie subjektů údajů.

(1) Aplikace shromažďuje a zpracovává následující typy údajů:

Registrační údaje (název firmy, jméno a příjmení registrující se osoby, země, e-mailová adresa, č. PIN)

Analýza a poskytování zpráv (název firmy, jméno a příjmení registrující se osoby, země, e-mailová adresa, typ čerpadla, sériové číslo čerpadla, nastavení čerpadla, záznamy o závadách, adresa instalace čerpadla, GPS souřadnice instalace čerpadla, volitelně fotografie instalace a e-mailová adresa pro zprávu)

(2) Kategorie subjektů údajů

Registrovaní uživatelé aplikace

Zákazníci, dodavatelé a externí odborníci

Osoby, které jsou zachyceny na fotografiích nahraných uživatelem

3. Účel. Vaše osobní údaje bude společnost zpracovávat k následujícím účelům:

a) poskytování čistě funkční technické podpory, která je nutná k zajištění řádného fungování aplikace;

b) zasílání komerčních sdělení o výrobcích a službách vlastníka a/nebo podniků skupiny Taconova, ke které vlastník patří, včetně e-mailů, SMS, faxů apod., a/nebo prostřednictvím poštovních služeb a telefonických rozhovorů s provozovatelem;

c) sestavování profilů k provádění činností uvedených pod písmenem b);

d) předávání a/nebo převádění dat třetím osobám – včetně podniků skupiny, ke které vlastník patří a které působí v oblasti výroby kotlů a přístrojů zaměřených na dynamiku tekutin, za účelem zasílání těchto komerčních sdělení o výrobcích a službách.

4. Právní základ. Právním základem pro zpracování osobních údajů společností je z hlediska účelů uvedených pod písmeny b) a c) vámi udělené svolení (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR). Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci technické pomoci a podpory je (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR pro zpracování potřebné k plnění smlouvy. Právním základem pro zpracování údajů uvedených v bodě d) jsou oprávněné zájmy skupiny podniků Taconova a třetích výrobců (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

5. Geolokalizace. Pro úplnost sestavení zprávy a přístupových informací o instalovaných čerpadlech si může uživatel aktivovat funkci geolokalizace na svém chytrém telefonu nebo tabletu nebo může zadat adresu provedených úkonů ručně. V prvním případě může uživatel geolokalizační služby opět deaktivovat tím, že změní nastavení v příslušné části oprávnění ke zjišťování polohy svého operačního systému. Podnik zpracovává údaje o geografické poloze chytrého telefonu nebo tabletu výhradně za tím účelem, aby uživatel mohl poskytovat hlášení, mazat relevantní informace nebo je v každém případě anonymizovat, a tím bylo možné zprávu uzavřít.

6. Proces a doba uložení dat, smazání dat. Vaše osobní údaje společnost zpracovává manuálními a elektronickými prostředky, včetně zadání a organizace v databázích.

Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme, pokud je to nezbytné k plnění našich smluvních a zákonných povinností. Vaše osobní údaje smažeme, jakmile již nebudou nezbytné pro účely uvedené v bodě 3.

7. Způsob poskytování dat. Uvedení vašich osobních údajů pro účely uvedené pod písmenem a) je dobrovolné, ale nezbytné pro registraci v aplikaci a využívání jejích funkcí; proto je v případě neposkytnutí údajů registrace v aplikaci nemožná a nelze pak využívat její funkce. Poskytnutí dat pro účely uvedené pod písmeny b), c) a d) je dobrovolné a nedodržení příslušných osobních údajů a/nebo nevyslovení souhlasu s jejich zpracováním znemožňuje podniku provádět činnosti uvedené v informacích.

8. Zpracování dat třetími subjekty. Počítačové systémy a software používaný pro provoz aplikace (Apple Store, Google Play) shromažďují během svého běžného provozu některé údaje o uživateli, jejichž přenos implicitně závisí na využívání internetových komunikačních protokolů používaných chytrých telefonů a tabletů. Společnost se nepodílí na takovém zpracování třetími osobami. Proto vám doporučujeme věnovat pozornost i směrnicím o ochraně dat zpřístupněných na těchto platformách.

9. Komunikace a šíření. V souvislosti s výše uvedenými účely a v rámci relevantního vymezení k těmto účelům mohou být vaše osobní údaje předávány fyzickým nebo právnickým osobám, které podnik využívá k zajištění provozu aplikace, nebo proto, aby vám umožnil využívání nabízených služeb („osoby oprávněné ke zpracování“).

Pokud osobní údaje zpracovávají z našeho pověření osoby oprávněné ke zpracování, pak jsme s nimi uzavřeli dohodu o zmocnění ke zpracovávání dle čl. 28 GDPR. Údaje mohou být předávány dalším podnikům skupiny, ke které patří odpovědné osoby. Právním základem pro výměnu informací v rámci skupiny podniků Taconova je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR.

10. Předávání údajů do třetích zemí. Údaje zpracovávají odpovědné osoby ve Švýcarsku. Právním základem je čl. 45 GDPR (na základě stávajícího rozhodnutí komise EU o přiměřenosti). Navíc mohou odpovědné osoby údaje dle článku 46 odstavce 2 písm. c) GDPR (standardní ustanovení EU o ochraně dat) předávat mateřské společnosti se sídlem v USA.

11. Automatizovaný rozhodovací proces

K automatizovanému rozhodovacímu procesu nedochází.

12. Práva subjektů údajů.

Přísluší vám následující práva vůči nám jakožto odpovědné osobě. Pokud byste chtěli uplatnit svá práva nebo si přejete bližší informace, obraťte se, prosím, na nás:

a)    Práva dle čl. 15 a násl. GDPR

Subjekt údajů má právo požadovat od odpovědné osoby potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje. Pokud tomu tak je, pak má právo na informace o těchto osobních údajích a na informace uvedené jednotlivě v čl. 15 GDPR. Za určitých zákonných podmínek máte právo na opravu dle článku 16 GDPR, právo na omezení zpracování dle článku 18 GDPR a právo na výmaz („právo na to být zapomenut“) dle článku 17 GDPR. Navíc máte právo na vydání vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost údajů) dle článku 20 GDPR, pokud zpracování probíhá automatizovaným procesem a vychází ze souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo ze smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

b)    Odvolání souhlasu dle čl. 7 odst. 3 GDPR

Pokud zpracování vychází ze souhlasu, můžete tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv vůči nám odvolat. Upozorňujeme však na to, že odvolání je platné jen pro budoucí zpracování. Zpracování údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu, tím není dotčeno.

c)    Právo na stížnost

Máte možnost se na nás nebo na dozorový úřad pro ochranu osobních údajů obrátit se stížností (článek 77 GDPR). Příslušný dozorový úřad pro zástupce EU v Bádensku-Württembersku je: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (Zemský zmocněnec pro ochranu osobních údajů a svobodný pohyb informací), Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, Tel.: +49 (0) 711/615541-0, FAX: +49 (0) 711/615541-15, e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de.

d)    Právo na vznesení námitky dle článku 21 GDPR

Dodatečně k výše uvedeným právům máte právo na vznesení námitky v následujícím rozsahu:

Právo na vznesení námitky v individuálním případě

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů, které vyplývají z vaší zvláštní situace, a sice na základě článku 6 odst. 1 věta 1 písm. e) GDPR (zpracování dat ve veřejném zájmu) a článku 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR (zpracování dat na základě zvážení zájmů); to platí i pro profilování vycházející z tohoto ustanovení ve smyslu článku 4 č. 4 GDPR. Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže bychom prokázali naléhavé relevantní důvody, které by převážily vaše zájmy, práva a svobody, případně pokud by zpracování sloužilo k uplatnění, realizaci nebo obhajobě právních nároků.

Právo na vznesení námitky proti zpracování údajů k reklamním účelům

V jednotlivých případech zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přímé reklamy. Máte právo vznést jakoukoli námitku proti zpracování příslušných osobních údajů za účelem dané reklamy; to platí také pro profilování, pokud je to spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud nebudete souhlasit se zpracováním pro účely přímé reklamy, nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

13. Zabezpečení

(1) Přijali jsme technická a organizační bezpečnostní opatření dle čl. 24, 32 GDPR, abychom ochránili vaše osobní údaje před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši pracovníci a třetí subjekty podílející se na zpracování údajů jsou zavázáni k dodržování požadavků GDPR a k důvěrnému zacházení s osobními údaji.

(2) Šifrování dat SSL, resp. TLS: Tato stránka využívá z bezpečnostních důvodů a k ochraně při přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například objednávky nebo poptávky, které nám zasíláte coby provozovateli stránek, šifrování SSL, resp. TLS. Šifrované spojení poznáte tak, že se v řádku prohlížeče s adresou změní „http://“ na „https://“, a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče. Pokud je šifrování dat SSL, resp. TLS aktivováno, nemohou třetí osoby číst údaje, které nám zasíláte.

14. Změny v našich ustanoveních ohledně ochrany dat

Vyhrazujeme si právo měnit naše opatření k zabezpečení a ochraně dat, pokud to bude nezbytné kvůli technickému rozvoji nebo právním změnám. V takových případech upravíme odpovídajícím způsobem i naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Věnujte proto tedy pozornost aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.