Main Content

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ I KORZYSTANIEM Z URZĄDZEŃ DO APLIKACJI E-LINK

Niniejsza aplikacja na smartfony i tablety, udostępniona przez firmę Taconova Group AG (zwaną dalej „spółką” lub „właścicielem”), umożliwia korzystającemu z niej (zwanemu dalej „użytkownikiem”) poprzez połączenie z urządzeniem uzyskiwanie informacji (takich jak np. czas użytkowania, ilość cykli, łączne zużycie energii) dotyczących właściwości i pracy pomp produkowanych przez spółkę, a zainstalowanych u użytkowników końcowych. Aby aplikacja mogła działać, musi ona przechowywać informacje, które użytkownik wprowadził przy rejestracji na zdalnych serwerach. Wśród tych informacji znajdują się również dane osobowe. W przypadku braku zgody na przechowywanie tych informacji na zdalnych serwerach prosimy nie instalować aplikacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), przekazujemy poniżej informacje o tym, jakie dane i do jakich celów przetwarzamy lub przekazujemy osobom trzecim, a także o prawach użytkownika. Jeżeli nie istnieją odmienne regulacje w tym zakresie, obowiązują definicje zawarte w RODO.

⇒ Obowiązujące regulacje stanowią dodatkowo Ogólne zasady dotyczące ochrony danych dla klientów i dostawców zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

1. Administrator

(1) Administratorami w rozumieniu art. 4 punkt 7 RODO są wspólnie

Taconova Group AG

Neunbrunnenstrasse 40
CH-8050 Zürich

Tel. +41 (0)44 735 55 55
group@taconova.com

Taconova GmbH

Rudolf-Diesel-Strasse 8
DE-78224 Singen

Tel. +49 7731 98 28 80
deutschland@taconova.com

(zwani dalej w skrócie „my” lub „nas”). Więcej informacji w zakładce Impressum: https://www.taconova.com/pl/impressum/.

(2) Firma Taconova GmbH jest w rozumieniu art. 27 RODO przedstawicielem spółki Taconova Group AG, Neunbrunnenstrasse 40, CH-8050 Zurych, Szwajcaria,
w Unii Europejskiej.

2. Rodzaje przetwarzanych danych, kategorie osób, których dane dotyczą.

(1) Aplikacja zbiera i przetwarza następujące rodzaje danych:

Dane podawane podczas rejestracji (nazwa firmy, imię i nazwisko osoby rejestrującej, kraj, adres e-mail, numer PIN)

Dane związane z analizami i raportami (nazwa firmy, imię i nazwisko osoby rejestrującej, kraj, adres e-mail, typ pompy, numer seryjny pompy, ustawienia pompy, notatki o błędach, adres instalacji pompy, współrzędne GPS instalacji pompy, opcjonalnie zdjęcie instalacji oraz adres e-mail do przesyłania raportów)

(2) Kategorie osób, których dane dotyczą

Zarejestrowani użytkownicy aplikacji

Klienci, dostawcy i dystrybutorzy

Osoby ujęte na zdjęciach wgranych przez użytkownika

3. Cel. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez spółkę w następujących celach:

a) podejmowanie technicznych działań wspierających, których wyłącznym celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania aplikacji;

b) wysyłanie informacji handlowych na temat produktów i usług właściciela i/lub informacji od podmiotów grupy Taconova, do której należy właściciel, w tym informacji poprzez e-mail, SMS, faks lub w podobny sposób oraz/lub za pośrednictwem poczty lub rozmów telefonicznych z użytkownikiem;

c) podejmowanie działań związanych z tworzeniem profili w celu realizacji działań wymienionych w punkcie b);

d) przekazywanie i/lub przesyłanie danych osobom trzecim - w tym podmiotom grupy, do której należy właściciel, które działają w branży produkcji kotłów i urządzeń do przesyłu płynów, aby za ich pośrednictwem wysyłać informacje handlowe na temat jego produktów i usług.

4. Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez spółkę w odniesieniu do celów określonych w punktach b) i c) jest zgoda udzielona przez użytkownika (art. 6 ust. 1 zdanie 1 punkt a) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach technicznej pomocy i wsparcia jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 punkt b) RODO, to znaczy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonywania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych określonych w punkcie d) są prawnie uzasadnione interesy grupy Taconova i osób trzecich (art. 6 ust. 1 punkt f) RODO).

5. Geolokalizacja. Aby uzupełnić proces sporządzania sprawozdań oraz informacje dostępowe dotyczące zainstalowanych pomp, użytkownik może aktywować funkcję geolokalizacji swojego smartfona lub tabletu bądź też ręcznie wprowadzać adresy przeprowadzanych interwencji. W pierwszym przypadku użytkownik może ponownie wyłączyć usługi geolokalizacji, sięgając do odpowiedniego odcinka uprawnień do określania lokalizacji swojego systemu operacyjnego. Firma przetwarza wówczas dane dotyczące geograficznej lokalizacji smartfona lub tabletu wyłącznie po to, aby umożliwić taki komunikat użytkownikowi, usunąć istotne informacje lub zanonimizować je w celu sporządzenia raportu.

6. Procedura i okres przechowywania danych, usuwanie danych. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez spółkę za pomocą środków ręcznych i elektronicznych, łącznie z ich wprowadzaniem do banków danych i organizacją 
w tych bankach.

Dane osobowe użytkowników przetwarzamy i przechowujemy tak długo, jak to jest konieczne do wykonywania naszych obowiązków wynikających z umowy i przepisów prawa. Dane te są przez nas usuwane, jak tylko przestają już być potrzebne do realizacji celów określonych w punkcie 3 powyżej.

7. Rodzaj udostępniania danych. Podanie danych osobowych do celów określonych w punkcie a) jest nieobowiązkowe, ale niezbędne, aby zarejestrować się w aplikacji i korzystać z jej funkcji; z tego powodu nieudostępnienie tych danych uniemożliwia rejestrację w aplikacji i korzystanie z jej funkcji. Udostępnienie danych osobowych do celów określonych w punktach b), c) i d) jest nieobowiązkowe, jednak na skutek niepodania danych dotyczących użytkownika i/lub nieudzielenia zgody na ich przetwarzanie firma nie ma możliwości realizowania działań opisywanych w wyżej wymienionych informacjach.

8. Przetwarzanie danych przez osoby trzecie. Systemy komputerowe i narzędzia oprogramowania stosowane do obsługi aplikacji (Apple Store, Google Play) rejestrują podczas swojej normalnej pracy niektóre dane dotyczące użytkownika, których przesłanie domyślnie wiąże się ze stosowaniem internetowych protokołów komunikacyjnych w wykorzystywanych smartfonach i tabletach. Spółka nie ma wpływu ma takie przetwarzanie danych przez osoby trzecie. Dlatego też zalecamy, aby zwrócić uwagę również na zamieszczone na tych platformach zasady dotyczące ochrony danych.

9. Komunikacja i rozpowszechnianie. W odniesieniu do wyżej określonych celów i w obowiązujących w tym kontekście granicach, dane osobowe użytkowników mogą być podawane do wiadomości lub komunikowane osobom fizycznym oraz prawnym, z którymi firma współpracuje, aby zagwarantować działanie aplikacji bądź umożliwić użytkownikom korzystanie z oferowanych usług („osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych”).

Jeżeli osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych czynią to na nasze zlecenie, zawieramy z nimi umowy dotyczące przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 RODO. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom grupy, do której należą administratorzy. Podstawę prawną wymiany informacji w obrębie grupy Taconova stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

10. Przekazywanie danych w państwach trzecich. Dane osobowe przetwarzane są przez administratorów w Szwajcarii. Podstawę prawną stanowi art. 45 RODO (na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony przez Komisję UE). Administratorzy mogą ponadto zgodnie z art. 46 ust. 2 punkt c) RODO (standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję UE) przekazywać dane spółce-matce z siedzibą w USA.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie ma zastosowania.

12. Prawa osoby, której dane dotyczą.

W stosunkach z nami jako administratorami użytkownikowi przysługują poniższe prawa. W razie potrzeby dochodzenia swoich praw bądź też uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z nami:

a)   Prawa w rozumieniu art. 15 i kolejne RODO

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji wyszczególnionych w art. 15 RODO. W określonych przypadkach prawnych użytkownik ma prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO oraz prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO. Użytkownik jest też uprawniony do otrzymania udostępnionych przez siebie danych w uporządkowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych) zgodnie z art. 20 RODO, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 punkt a) lub art. 9 ust. 2 punkt a) lub na podstawie umowy
w rozumieniu art. 6 ust. 1 punkt b) RODO.

b)  Wycofanie zgody w rozumieniu art. 7 ust. 3 RODO

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, użytkownik ma prawo wycofać tę zgodę wobec nas w dowolnym momencie. Prosimy pamiętać o tym, że wycofanie zgody ma skutek dopiero na przyszłość. Nie ma ono wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

c)    Prawo do wniesienia skargi

Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do nas lub do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych (art. 77 RODO). Organem nadzorczym właściwym dla unijnego przedstawiciela w Badenii-Wirtemberdze jest krajowy inspektor ochrony danych i swobody przepływu informacji, skr. poczt. 10 29 32, 70025 Stuttgart, Niemcy tel.: +49(0)711/615541-0, faks: +49(0)711/615541-15, e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de.

d)    Prawo do sprzeciwu w rozumieniu art. 21 RODO

Oprócz powyższych praw użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu według następujących zasad:

Prawo do sprzeciwu odnoszące się do pojedynczego przypadku

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 punkt e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i art. 6 ust. 1 zdanie 1 punkt f) RODO (przetwarzanie danych w oparciu o wyważenie interesów), w tym profilowania na podstawie tych przepisów zgodnie z art. 4 punkt 4 RODO. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez użytkownika nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych co celów reklamowych

W pojedynczych przypadkach przetwarzamy dane użytkowników na potrzeby marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, jeżeli związane jest ono z takim marketingiem bezpośrednim. W razie wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych do takich celów.

13. Bezpieczeństwo

(1) Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające zgodnie z art. 24 i 32 RODO, aby chronić dane osobowe użytkowników przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy oraz wszystkie podmioty trzecie uczestniczące w przetwarzaniu danych muszą zobowiązać się do przestrzegania wymagań określonych w RODO oraz poufnego traktowania danych osobowych.

(2) Szyfrowanie SSL lub TLS: Niniejsza strona ze względów bezpieczeństwa oraz dla ochrony przesyłania poufnych treści, na przykład zamówień lub zapytań, wysyłanych do nas jako operatora strony, wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że pasek adresu w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w pasku przeglądarki. Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, osoby trzecie nie mają wglądu do wysyłanych do nas danych.

14.  Zmiany w naszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian naszych środków bezpieczeństwa oraz działań w zakresie ochrony danych, jeśli jest to konieczne ze względu na rozwój techniki lub zmiany prawa. W takich przypadkach odpowiednio dopasujemy również naszą politykę prywatności. Dlatego też zawsze prosimy o zwrócenie uwagi na aktualną wersję naszej polityki prywatności.